Культура безпеки. Програма розвитку. Рада. Принцип АLARA

Поняття «культура безпеки»

Безпека атомних станцій є пріоритетною відповідно до інших показників роботи АЕС, невід'ємною складовою частиною виробництва і показником його ефективності.

Будь-яка діяльність, пов'язана з виробництвом електроенергії на АЕС, починаючи з вибору майданчика і проектування, закінчуючи експлуатацією устаткування і підготовкою персоналу, має бути проникнута психологією безпеки.

Психологія безпеки є ключовим елементом культури безпеки. А культура безпеки, у свою чергу, є фундаментальною складовою безпеки.

В усіх видах діяльності в атомній енергетиці від персоналу вимагається високий професіоналізм, помножений на усвідомлення своєї ролі в забезпеченні безпеки. Звідси і відповідальне ставлення до своєї роботи, яке включає, в першу чергу, культуру безпеки.

Поняття "Культура безпеки" уперше сформульоване МАГАТЕ в 1986 р. в процесі аналізу причин Чорнобильської аварії.

Досвід експлуатації атомних станцій показує, що причини виникнення аварій і інцидентів так чи інакше пов'язані з поведінкою людей, а саме - з їх ставленням до проблем безпеки.

Таким чином поняття культура безпеки є набором правил та особливостей  діяльності організації і поведінки персоналу, який встановлює вищим пріоритетом особисту відповідальність і увагу проблемам безпеки АЕС.

Програма розвитку культури безпеки ВП РАЕС

На РАЕС розроблена і діє затверджена генеральним директором Програма конкретних дій ВП РАЕС, спрямована на становлення і розвиток Культури безпеки.

Відповідно до вимог законодавства України, рекомендацій МАГАТЕ і виданої ВП  РАЕС Заяви щодо безпеки Рівненська АЕС бере  на себе всю повноту відповідальності за безпеку експлуатації енергоблоків атомної станції на всіх етапах її життєвого циклу. 

ВП РАЕС при експлуатації енергоблоків дотримується в своїй діяльності принципів Культури безпеки.

Відповідно до вимог базового документа в Україні з безпеки  НП 306.2.141-2008 і рекомендацій МАГАТЕ, а також усвідомлюючи важливість Культури безпеки для досягнення цілей безпеки, на РАЕС здійснюється діяльність по її формуванню і вдосконаленню. Ця діяльність спрямована на створення атмосфери прихильності персоналу цілям безпеки, його особистої відповідальності і дотримання принципів Культури безпеки. Реалізація передбачених Програмою заходів дозволить систематизувати і доповнити досвід робіт з формування Культури безпеки на РАЕС, а також продовжити роботу з послідовного підвищення її рівня.

Програма встановлює організаційно-технічні заходи, направлені на розвиток Культури безпеки у ВП  РАЕС, і структурована за трьома рівнями:

 • Технічна політика щодо безпеки;
 • Відповідальність і обов'язки  керівництва;
 • Персональна відповідальність і обов'язок кожного працівника.

В основу діючої на ВП РАЕС технічної політики покладений принцип постійної уваги до рівня безпеки енергоблоків і його підвищення.

Підвищення безпеки і модернізація всіх енергоблоків РАЕС проводиться відповідно до:

 • Концепції підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій;
 • Комплексної програми робіт з продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій;
 • Зведеної програми з підвищення безпеки  діючих енергоблоків АЕС України.

Одним з основних напрямів діяльності керівництва ВП РАЕС та структурних підрозділів -- є робота з персоналом, оскільки рівень підготовки  персоналу ВП  РАЕС забезпечує безпечну експлуатацію АЕС при виконанні посадових обов'язків. У ВП РАЕС створена і розвивається Національна система підготовки персоналу АЕС України, яка заснована на системному підході до навчання і відповідає рекомендаціям МАГАТЕ. На додаток до виконаних заходів та тих, що виконуються постійно, Програмою передбачені заходи, спрямовані на:

 • Розвиток і вдосконалення системи підготовки персоналу ВП РАЕС;
 • Вдосконалення системи заохочення персоналу ВП РАЕС;
 • Формування прихильності принципам Культури безпеки у всього персоналу ВП РАЕС.

Окрім чіткого визначення в посадових інструкціях та інших документах ВП  РАЕС обов'язків і відповідальності персоналу, вимог виробничих інструкцій, норм та правил з  ядерної і радіаційної безпеки, персонал РАЕС повинен виконувати всі обов'язки «...обережно, усвідомлено і з повним знанням, спираючись на здоровий глузд і почуття відповідальності», тобто повинен «діяти відповідно до концепції Культури безпеки». Для цього у ВП РАЕС при підготовці і підтриманні кваліфікації персоналу здійснюються такі заходи:

 • Елементи Культури безпеки включені в курси практичного навчання персоналу на тренажерах, в лабораторіях, майстернях;
 • Здійснюється вивчення питань Культури безпеки на прикладах порушень, що мали місце, пов'язаних з помилками персоналу, а також на аналізі найбільш поширених помилок персоналу при експлуатації АЕС;
 • При проведенні навчально-тренувальних занять на тренажерах не тільки об'єктивно контролюється і оцінюється прихильність до принципів Культури безпеки, але і формується у кожного працівника внутрішня потреба в прихильності до принципів Культури безпеки;
 • Питання з Культури безпеки включені в білети первинних і чергових перевірок знань персоналу;
 • Для персоналу РАЕС розроблені наочні посібники, пам'ятки з Культури безпеки.

Для досягнення вищих результатів в напрямку підготовки персоналу Програмою передбачаються заходи, спрямовані на продовження й вдосконалення робіт з формування при навчанні в НТЦ внутрішньої потреби дотримуватись принципів Культури безпеки.

Рада з культури безпеки

З 2010 року на ВП «Рівненська АЕС» діє Рада з культури безпеки, створення якої вивело розвиток культури безпеки на якісно новий рівень.

До складу Ради з культури безпеки входять:

 • голова Ради: генеральний директор ВП РАЕС;
 • заступники голови Ради:
  • головний інженер - перший заступник генерального директора;
  • заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки;
 • члени Ради:
  • заступник генерального директора з якості та управління;
  • заступник генерального директора з економіки та фінансів;
  • заступник генерального директора з персоналу;
  • заступник генерального директора з управління інфраструктурою;
  • заступник генерального директора з забезпечення виробництва;
  • заступник генерального директора з капітального будівництва – начальник УКБ;
  • заступник генерального директора з фізичного захисту та режиму;
  • головний інспектор;
  • заступник головного інженера з експлуатації бл.№ 1, 2;
  • заступник головного інженера з експлуатації бл.№ 3, 4;
  • заступник головного інженера з технології та інжинірингу;
  • заступник головного інженера з електрообладнання та систем контролю і управління;
  • заступник головного інженера з загальностанційних об'єктів;
  • заступник головного інженера з ремонту;
  • заступник головного інженера з модернізації та управління ресурсом.

Основною метою діяльності Ради з культури безпеки є визначення стратегії, планування, контроль та координація дій, направлених на розвиток культури безпеки ВП «Рівненська АЕС».

Основними завданнями Ради з культури безпеки є:

 • Демонстрація прихильності керівництва ВП РАЕС принципам культури безпеки.
 • Визначення пріоритетів в роботі ВП РАЕС та формалізація пріоритетів у заявах щодо політики керівництва ВП РАЕС в галузі безпеки.
 • Аналіз поточного рівня експлуатаційної безпеки енергоблоків ВП РАЕС.
 • Визначення проблемних питань безпеки, пов'язаних з прогалинами у культурі безпеки, та розробка коригуючих заходів.
 • Аналіз та прийняття рішень з питань дотримання принципів культури безпеки у ВП РАЕС згідно з п.5.1. НП 306.2.141-2008, в тому числі таких аспектів:
  • розподіл обов'язків та відповідальності у ВП РАЕС в питаннях безпеки;
  • кадрова політика ВП РАЕС, система підготовки персоналу та управління знаннями з метою надійного забезпечення ВП РАЕС кваліфікованим персоналом ;
  • практика розробки процедур, виявлення та усунення невідповідностей у процедурах;
  • система забезпечення неухильного та точного виконання ядерно небезпечних робіт;
  • система контролю за виконанням робіт, що впливають на безпеку;
  • поінформованість персоналу щодо актуальних питань безпеки;
  • практика заохочень та покарань та її вплив на безпеку;
  • розвиток атмосфери відкритості та довір'я між керівниками та персоналом з метою виявлення прихованих організаційних недоліків та помилок персоналу.
 • Аналіз результатів самооцінки керівників ВП РАЕС з питань культури безпеки, результатів внутрішніх попередніх та зовнішніх перевірок стану культури безпеки у ВП РАЕС та розробка заходів за результатами самооцінки, внутрішніх попередніх і зовнішніх перевірок для подальшого розвитку культури безпеки.
 • Розгляд та затвердження програм конкретних дій ВП РАЕС, направлених на розвиток культури безпеки.
 • Розгляд ходу реалізації програми конкретних дій ВП РАЕС, направлених на розвиток культури безпеки.
 • Розгляд пропозицій персоналу ВП РАЕС щодо підвищення безпеки АЕС.

Принцип ALARA

У світовій практиці протирадіаційного захисту персоналу для зниження індивідуальних доз опромінення використовується принцип "оптимізації", так звана концепція "ALARA" (скорочення від англійського вислову: As Low As Reasonably Achievable - "низько настільки, наскільки реально досягти").

Впровадження методології ALARA є одним з важливих елементів культури безпеки на Рівненскій атомній електростанції. Для координації робіт з оптимізації доз опромінення в 2002 р. на РАЭС під головуванням головного інженера станції був створений Комітет ALARA. Цех радіаційної безпеки (ЦРБ) є підрозділом, який організовує роботу по реалізації Програми Комітету. Питання реалізації заходів Програми ALARA розглядаються на засіданнях комітету ALARA, а з 2007 року щоквартально ці ж питання і поточний стан робіт розглядається у рамках проведення Днів безпеки на РАЕС.

Кінцевою метою програми оптимізації є зниження показників опромінення персоналу до рівня хорошої світової практики, в тому числі показників WANO,  і досягнення такого рівня культури виробництва, при якому високі показники ефективності виробництва досягалися б при мінімально можливих дозових витратах.

Реалізація довготривалих програм і заходів щодо підвищення рівня радіаційної безпеки і зниження опромінення персоналу передбачає широкий спектр організаційних і технічних заходів, спрямованих на удосконалення взаємодії і підвищення рівня технічного забезпечення виконання дозоємних робіт.

Найбільш значущі технічні заходи, виконані останнім часом дозволили понизити дозові навантаження :

 • впровадження у складі нової АКНП (система автоматичного контролю нейтронного потоку) внутрішньореакторної стаціонарної системи контролю перевантаження ядерного палива (СКП) що виключило необхідність виконання радіаційно-небезпечних робіт на головному роз'ємі реактора з установки внутрішньореакторної СКП;
 • впровадження на енергоблоках АЕС "sipping"-методу КГО Твелів, що дозволило значно скоротити час роботи персоналу по проведенню КГО (контроль герметичності оболонок Твелів) і відповідно зменшити дозові навантаження;
 • впровадження теплоізоляції багаторазового використання, яка швидко знімається,  на ГЦК  енергоблока № 4, що дозволило скоротити час на ці радіаційно-небезпечні роботи;
 • застосування спеціально обладнаних електрокарів для перевезення високоактивних РАВ;

Контроль за зовнішнім середовищем навколо АЕС здійснюється комплексом АСКРС (автоматизованою системою контролю радіаційної обстановки на АЕС і прилеглій до АЕС території).

Виробничі показники
за минулу добу

Електрична потужність (середньодобова), МВт
Виробіток електроенергії, млн кВт год
Відпуск електроенергії, млн кВт год
З початку експлуатації, млрд кВт год

З турботою про чисте довкілля

За добу відвернений викид СО2, еквівалентний спаленню:
coal

Вагонів вугілля

автоцистерн бензину

Автоцистерн бензину

Природного газу

Природного газу

запобігли викиду СО2
- за добу, тис. тонн
- за весь час експлуатації, млн тонн

СТАНОМ НА
--.--.---- --:--:--

Пром. майданчик мкЗв/г
м. Вараш мкЗв/г
Температура повітря °С
Вітер
Швидкість вітру м/с
Вологість %
Атмосферний тиск мм рт.ст
Тип погоди

Помітили помилку в тексті?
Виділіть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter


Показники <div class='headline_ua'>Останні додані матеріали</div> Анонси подій